February 2000

20 Anni February 2000


Cosmopolitan February 2000


Gala February 24, 2000


Gente February 24, 2000


Internfilms (Spain) February 2000


International (Ukraine) February 2000


Kino (Poland) February 2000


Kino Park (Russia) February 2000


Live (France) February 2000


Mladysvet February 2000


Musica February 24, 2000


New Weekly (Australia) February 2000


New Zealand Woman's Weekly February 14, 2000 (Article)


Screen February 2000


Talk February 2000


TV (Austria) February 2000


Vogue (Germany) February 2000